Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)

  HK Thêm: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Tân Tần, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục Địa chỉ: 8F, tòa nhà Fuxuan, số 46, East Heping Rd, Longhua New District, Thâm Quyến, Trung Quốc PRC

  Email: nicole@ok-biotech.com

  Smile@ok-biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: +852 6679 4580

Testosterone Cypionate CAS: 58-20-8

Testosterone Cypionate CAS: 58-20-8

Thâm Quy n OK Công ngh sinh h c Co ,. Ltd là m t testosterone cypionate chuyên nghi p 58-20-8 nhà s n xu t và nhà cung c p v i nhà máy, chào m ng mua th nghi m cypionate, chu k cypionate, chu k testosterone, chu k testosterone cypionate, các s n ph m Testosterone tiêm cypionate t chúng tôi. Tên s n ph m: ...

     Mô t Thông tin v Testosterone Cypionate CAS: 58-20-8:

     Testosterone Cypionate là m t phiên b n t ng h p c a hoóc môn testosterone s n xu t t nhiên. Hoóc môn này có trách nhi m i v i nhi u lo i v t lý khác nhau     Và c i m tâm th n nam gi i. Nó thúc y tình d c, m t ch t béo, giúp t c và duy trì kh i l ng c n c, t ng m t x ng,     Và th m chí có th b o v ch ng l i b nh tim. Cho dù ó là s n xu t t nhiên ho c thông qua vi c s d ng testosterone Cypionate, nh ng c i m này không thay i.     T t c các steroid khác th c s là phân t testosterone ã c thay i thay i tính ch t c a hoocmon. Testosterone Cypionate mang     M t ánh giá c a 100 khi o c u trúc anabolic / androgen c a nó và ánh giá này c s d ng o t t c các steroid khác. i u này s làm testosterone     "Cha" c a t t c các steroid ng hoá c s d ng b i các v n ng viên ngày hôm nay. C n l u ý; T t c các h p ch t testosterone, bao g m Testosterone Cypionate mang      i m s anabolic / androgen này là 100, vì chúng u ch là testosterone .

     Testosterone Cypionate là m t hoocmon có tính anabolic và androgen cao, làm cho nó tr thành m t ch t steroid tuy t v i s d ng n u chúng ta theo u i kích c và s c m nh.     Testosterone Cypionate thúc y s gi nit trong c b p và các ni-lon c b p gi protein nhi u h n các c b p l u tr . Testosterone     Cypionate c ng có th làm t ng m c c a m t hormon ng hoá khác, IGF-1 trong mô c cung c p ho t ng anabolic nhi u h n. Testosterone Cypionate     C ng có kh n ng tuy t v i t ng ho t ng c a các t bào v tinh. Các t bào này óng m t vai trò tích c c trong vi c s a ch a các c b t n th ng. Testosterone c ng     Liên k t v i th th androgen t ng c ng các c ch ti p nh n androgen ph thu c vào s gia t ng c và m t ch t béo.

     Testosterone Cypionate gây ra thay i hình d ng, kích th c và c ng có th thay i di n m o và s l ng các s i c . Androgens nh testosterone     Có th b o v c b p c ng c a b n b m t i các hoocmon glucocorticoid catabolic (c hoài), và ng c l i ph n ng ph .     Ngoài ra, Testosterone Cypionate có kh n ng t ng s n xu t t bào h ng c u và s l ng t bào h ng c u cao h n s c i thi n b n     Thông qua t ng oxy hóa trong máu. Các t bào h ng c u khác c ng có th c i thi n ph c h i t ho t ng th l c v t v . M c dù v y, Testosterones     Tác d ng anabolic / androgenic ph thu c vào li u; Li u càng cao hi u ng xây d ng c b p càng cao.

Testosterone Cypionate, CAS: 58-20-8

     Nhi u v n ng viên th hi n s c m nh to l n trong khi s d ng Testosterone Cypionate vì hooc môn c i thi n s co c b ng cách t ng s l ng     Các neutron v n ng trong c và c i thi n s truy n d n th n kinh c . Nó c ng thúc y quá trình t ng h p glycogen cung c p thêm nhiên li u cho vi c luy n t p c ng th ng do ó     T ng s c ch u ng và s c m nh.

     Testosterone Cypionate c ng có kh n ng thúc y s m t ch t nh t ng c ng ho t ng trao i ch t. Testosterone liên k t v i androgen     Th th khá t t d n n s v ch t béo, và ng n ng a s hình thành t bào m m i. M t hành ng gián ti p khác c a vi c m t ch t béo mà testosterone     S n xu t là hi u qu phân chia ch t dinh d ng nó có trên c và ch t béo. Vì c th ang xây d ng c b p v i t c nhanh h n nhi u th c n b n n      c chuy n sang mô c thay vì c l u tr d i d ng ch t béo; Hi u qu dinh d ng c nâng cao.

     Testosterone Cypionate c ng óng m t vai trò quan tr ng xoay quanh Creatine. Creatine là i u c n thi t cho adenosine triphosphate (ATP), ngu n     N ng l ng cho c c a chúng tôi và khi các c c kích thích ATP c chia thành adenosine diphosphate (ADP) và ây là nh ng gì gi i phóng n ng l ng.     Th t không may, quá trình này th ng quá ch m trong ho t ng v t v nh ng thông qua vi c s d ng Testosterone Cypionate, nhu c u này c áp ng nh ATP      c b sung v i t c nhanh h n nhi u.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Testosterone Propionate

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Phố Tần, Shatin, Hồng Kông Thâm Quyến: 8F, Tòa nhà Fuxuan, Số 46, Phố Đông Heping, Quận Long Hoa, Thâm Quyến, Trung Quốc Trung Quốc
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Share: