Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)

  HK Thêm: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Tân Tần, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục Địa chỉ: 8F, tòa nhà Fuxuan, số 46, East Heping Rd, Longhua New District, Thâm Quyến, Trung Quốc PRC

  Email: nicole@ok-biotech.com

  Smile@ok-biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: +852 6679 4580

Progesterone CAS: 57-83-0

Progesterone CAS: 57-83-0

Progesterone (P4) là m t hormone gi i tính steroid và progestogen n i sinh liên quan n Chu k kinh nguy t, mang thai, sinh phôi c a ng i và các loài khác. Nó thu c m t nhóm các hoocmon steroid g i là progestogens, và là progestogen chính trong c th . Progesterone c ng là m t ch t trung gian chuy n hóa quan tr ng trong vi c s n xu t các ch t steroid n i sinh khác, bao g m hormone gi i tính và corticosteroid, và óng m t vai trò quan tr ng trong ch c n ng não nh là m t ch t ho t ng th n kinh th n kinh. Progesterone | CAS: 57-83-0 Progesterone CAS: 57-83-0 Progesterone (P4) là m t hormon gi i tính steroid và progestogen n i sinh có liên quan n chu k kinh nguy t, mang thai và Sinh phôi c a ng i và các loài khác. Nó thu c m t nhóm các hoocmon steroid g i là progestogens, và là progestogen chính trong c th . Progesterone c ng là m t ch t trung gian chuy n hóa quan tr ng trong vi c s n xu t các ch t steroid n i sinh khác, bao g m hormon gi i tính và corticosteroid, và óng m t vai trò quan tr ng trong ch c n ng não nh m t ch t ho t ng th n kinh. SZOB Company Progesterone CAS: 57-83-0 Htmlcontent>

     Mô t Thông tin v Progesterone CAS: 57-83-0:

     Progesterone (P4) là m t hormone sinh d c có ch a steroid và progestogen n i sinh có liên quan n chu k kinh nguy t, mang thai và Sinh phôi c a ng i và các loài khác. Nó thu c m t nhóm các hoocmon steroid c g i là progestogens, và là ch t ch y u Progestogen trong c th . Progesterone c ng là m t ch t trung gian chuy n hóa quan tr ng trong s n xu t các steroid n i sinh khác, Bao g m hormon gi i tính và corticosteroid, và óng m t vai trò quan tr ng trong ch c n ng não nh m t neurosteroid.

     Progesterone là progestogen quan tr ng nh t trong c th , k t qu c a hành ng c a nó nh m t ch t ch v n m nh m c a h t nhân Th th progesterone (nPR) (v i ái l c c a KD = 1 nM). Ngoài ra, progesterone là m t ch t ch v n c a g n ây h n Phát hi n th th progesterone màng (mPRs), c ng nh ph i t c a PGRMC1 (màng th th progesterone Thành ph n 1; Tr c ây g i là th th 2). H n n a, progesterone c ng c bi t n là m t ch t i kháng c a th th 1, M t b i u bi n allosteric tiêu c c c a th th nACh, và m t ch t i kháng m nh c a th th mineralocorticoid (MR). Progesterone ng n ng a s kích ho t MR b ng cách g n k t v i receptor này v i ái l c v t quá c aldosterone và Glucocorticoids nh cortisol và corticosterone, [18] và t o ra các hi u ng ch ng tr m c m, nh natriua, N ng sinh lý. Ngoài ra, progesterone g n k t và ho t ng nh m t ch t ch v n m t ph n c a th th glucocorticoid (GR), m c dù có hi u su t r t th p (EC50> 100 l n ít h n so v i cortisol).

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Estriol

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    

    Progesterone CAS: 57-83-0 thông tin chi ti t

                                                                        Tên s n ph m & nbsp;                                            Progesterone                                                              CAS                                            57-83-0                                                              Tên khác & nbsp;                                            6alpha-methylprednisolone, 11-beta, 17-alpha, 21-trihydroxy-6-alpha-methylpregna-1,4 -diene-3,20-dion; & nbsp; Methyl & nbsp; prednisolone; & nbsp; 11,17,21-trihydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion; & nbsp; (6alpha, 11beta) -11 , 17,21-trihydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion; & nbsp; (6alpha, 8xi, 9xi, 11beta, 14xi) -11,17,21-trihydroxy-6-methylpregna-1 , 4-dien-3,20-dion                                                              Công th c phân t & nbsp;                                            C21H30O2                                                              Tr ng l ng phân t & nbsp;                                            314.468                                                              i m nóng ch y & nbsp;                                            128-132 ° C                                                              tinh khi t                                            & gt; 99%                                                              Gói                                            B o m t & nbsp; và & nbsp; a d ng hóa                                                              Th t & nbsp; S l ng                                            10g                                                              Giá                                            àm phán                           

    Progesterone, CAS: 57-83-0     

    Tính ch t hóa h c progesterone     

     N m lo i s n ph m

     1) & nbsp; Steroid & nbsp; & nbsp; & nbsp;

     2) & nbsp; Thu c PCT & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & nbsp;

     3) < a="" class="{$$10$$}"> Peptides

     4) < em=""> M t ch t béo

     5) Sex Hormones < a="">

Hot Tags:
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Phố Tần, Shatin, Hồng Kông Thâm Quyến: 8F, Tòa nhà Fuxuan, Số 46, Phố Đông Heping, Quận Long Hoa, Thâm Quyến, Trung Quốc Trung Quốc
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Share: