Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)

  HK Thêm: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Tân Tần, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục Địa chỉ: 8F, tòa nhà Fuxuan, số 46, East Heping Rd, Longhua New District, Thâm Quyến, Trung Quốc PRC

  Email: nicole@ok-biotech.com

  Smile@ok-biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: +852 6679 4580

Oxandrolone (Anavar) CAS 53-39-4

Oxandrolone (Anavar) CAS 53-39-4

Anavar i di n cho m t trong s các steroid ng hóa mi ng ph bi n nh t c a t t c Th i gian, và i u này ch y u là do b n ch t c a nó c dung th t t. ây là m t trong s ít các steroid ng hóa có th c s d ng an toàn b i nam gi i và ph n , và nó c ng là m t trong nh ng tác d ng ph nh t thân thi n. Tuy nhiên, trong m t s vòng tròn Anavar b ánh giá th p do tính ch t nh nhàng c a nó, nh ng i u này th ng do k v ng không th c t . Nhi u ng i có khuynh h ng cho r ng t t c các steroid ng hoá s mang l i m t b hi u ng c th m t t c c th , nh ng th c t cho chúng ta th y các steroid khác nhau có k t qu và m c ích khác nhau. Anavar không nghi ng gì v m t lo i steroid ng hoá c c k h u ích, nh ng ánh giá úng l i ích c a nó, chúng ta ph i hi u nó.

     Mô t Thông tin v Oxandrolone (Anavar) CAS 53-39-4:

     Anavar i di n cho m t trong s các steroid ng hóa mi ng ph bi n nh t m i th i i, và i u này ch y u là do tính ch t dung n p t t c a nó.      ây là m t trong s ít các steroid ng hóa có th c s d ng an toàn b i nam gi i và ph n , và nó c ng là m t trong nh ng tác d ng ph nh t thân thi n.     Tuy nhiên, trong m t s vòng tròn Anavar b ánh giá th p b i tính ch t nh nhàng c a nó, nh ng i u này th ng do không th c t     K v ng. Nhi u ng i có khuynh h ng cho r ng t t c các steroid ng hoá s mang l i m t t p h p các hi u ng c th m t m c công su t c th ,     Nh ng th c t cho chúng ta th y các steroid khác nhau có k t qu và m c ích khác nhau. Anavar là không nghi ng vô cùng có l i     Steroid ng hoá, nh ng ánh giá cao l i ích c a chúng, chúng ta ph i hi u nó.

    Oxandrolone, CAS 53-39-4

     Anavar là th ng hi u ph bi n có liên quan n ch t dihydrotestosterone có ngu n g c ng hoá Oxandrolone.     Oxandrolone hoóc môn     L n u tiên c phát hành vào u nh ng n m 1960 d i tên th ng m i Anavar c a G.D Searle & co. Và c chào hàng vì mang theo r t nhi u li u pháp ch a b nh     Ph m ch t. Tuy nhiên, vào n m 1989, Searle s ng ng h p ch t; i u này ph n l n là do áp l c c a FDA ã làm ch t ch s kìm k p c a nó     Trên th tr ng steroid ng hoá. M t l u ý quan tr ng; Searle c ng s h u quy n c p phép cho ph n l n các s n ph m c a Oxandrolone trên     Th tr ng toàn c u, d n t i vi c steroid này g n nh bi n m t vào th i i m này. N m 1995, hoocmon Oxandrolone s xu t hi n tr l i     Nh Công ngh Sinh h c T ng CORP (BTG), bây gi Savient, d i tên th ng m i Oxandrin. BTG s gi m t c quy n v s n ph m     Trong th i gian này lái xe chi phí c a nó thông qua mái nhà. R t may, m t s hi u thu c Hoa K nh Watson s b t u s n xu t     Oxandrolone chung chung trong nh ng n m g n ây làm gi m chi phí. Tuy nhiên, nó v n là m t trong nh ng lo i steroid ng hóa t ti n h n trên th tr ng,     Bao g m c khi mua t h u h t các phòng thí nghi m ng m. M t l u ý quan tr ng cho vi c mua hàng trong t ng lai; Trong khi Anavar v n là m i liên k t chung     Tên c a hoocmon Oxandrolone, tên c a Anavar không c s d ng b i b t k công ty d c ph m c a con ng i nào s n xu t     Oxandrolone.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Boldenone Acetate

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
Next:
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Phố Tần, Shatin, Hồng Kông Thâm Quyến: 8F, Tòa nhà Fuxuan, Số 46, Phố Đông Heping, Quận Long Hoa, Thâm Quyến, Trung Quốc Trung Quốc
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Share: