Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)

  HK Thêm: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Tân Tần, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục Địa chỉ: 8F, tòa nhà Fuxuan, số 46, East Heping Rd, Longhua New District, Thâm Quyến, Trung Quốc PRC

  Email: nicole@ok-biotech.com

  Smile@ok-biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: +852 6679 4580

Methandrostenolone (Dianabol / Dbol) CAS 72-63-9

Methandrostenolone (Dianabol / Dbol) CAS 72-63-9

Dianabol i di n cho m t trong nh ng ph bi n nh t và là m t trong nh ng i u quan tr ng nh t Steroid ng hoá c a m i th i i. N u không có câu h i, ây là lo i steroid u ng ph bi n nh t t ng có m t trên th tr ng và là m t trong nh ng lo i steroid ph bi n nh t d i m i hình th c. Trong khi h u nh luôn c tìm th y d i d ng viên u ng, Dianabol có th c tìm th y nh là m t dung d ch chích, nh ng viên nén i di n cho tuy n ng tiêm chính. Methandrostenolone | Dianabol | CAS 72-63-9 potassium bromide, cyclosporin, itraconazole, thu c k t h p, selegiline, desmopressin, ursodiol, enrofloxacin, tylosin, amitraz, dianabol, methandienone, hormon tình d c, steroid, th hình, gi m cân, STEROIDS Công ty TNHH Công ngh sinh h c Thâm Quy n OK là m t Methandrostenolone chuyên nghi p / Dianabol / Methandienone / Dbol, CAS 72-63-9 nhà s n xu t và nhà cung c p v i nhà máy, chào m ng mua methandrostenolone, thu c viên methandienone, Dianabol methandienone s n ph m t chúng tôi Methandrostenolone (Dianabol / Dbol) CAS 72-63-9

    Mô t Thông tin v Methandrostenolone (Dianabol / Dbol) CAS 72-63-9:

testosterone , nh ng Dianabol s m c a cho m t làn sóng m i     S d ng ch t steroid ã phát tri n v t quá nh ng gì m i ng i mong i.

     Dianabol i di n cho m t trong nh ng steroid ng hoá duy nh t c phát tri n v i m c ích duy nh t là t ng c ng hi u n ng.     H p ch t này ã c s d ng trong i u tr c li t kê cùng m t lúc, nh ng hi u su t là lý do th c s khi n cho steroid này c cho s d ng.     Thông qua Liên bang Xô vi t n m 1940 và 50, b t u th ng tr các tr n u Olympic, và vi c s d ng testosterone b i nhi u     Các v n ng viên ã l i ph n còn l i c a th gi i t t h u xa phía sau. Trong th i gian này, i Olympic Hoa K Dr. John Ziegler s tìm hi u v     Vi c s d ng ch t steroid c a Hoa K và nhanh chóng s giúp m b o các v n ng viên c a mình kh p v i nhau. N m 1958, v i s tr giúp c a ti n s Ziegler,     Ciba Pharmaceuticals s phát hành các lô u tiên c a Methandrostenolone d i tên th ng m i Dianabol. H p ch t ã c thi t k     Trong m t n l c duy trì các tính ch t anabolic c a testosterone v i ít androgenicity trong m t ph ng pháp nhanh chóng hành ng, m nh m .     D ng nh qua êm steroid là m t thành công l n, t o cho v n ng viên M nhi u l i th khác bi t so v i các i th Xôvi t c a h .

Methandrostenolone, Dianabol, CAS 72-63-9

     Sau khi b t u, Dianabol s nhanh chóng tìm ng vào g n nh m i môn th thao có tính c nh tranh mà b n có th t ng t ng c. Cùng v i ngo i sinh     Testosterone, i u này s sinh ra m t th i i c a hi u su t không gi ng nh th gi i ã t ng nhìn th y. Các steroid c ng s nhanh chóng tr thành m t staple     Trong ngành th hình c nh tranh n i nó v n là m t yêu thích cho n ngày nay. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành, FDA c a Hoa K s b t u      gây s c ép lên Ciba trong n l c y công ty li t kê nh ng l i ích y t th c s c a steroid. FDA s ch p thu n     S d ng nó i u tr ch ng loãng x ng ph n sau mãn kinh c ng nh thi u k m tuy n yên, nh ng sau ó ã c thu h i     Vào u nh ng n m 1980. M t l n n a FDA s gây áp l c cho Ciba bi t thêm thông tin, nh ng vào n m 1983 d i áp l c t ng Ciba s ch m d t     Tab Dianabol. M t vài n m sau, FDA s kéo t t c các nhãn hi u Methandrostenolone kh i k . K t ó Dianabol ã     Không c s n xu t h p pháp Hoa K , nh ng v n c s n xu t trên kh p th gi i.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Clostebol Acetate

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    

Methandrostenolone (Dianabol / Dbol) Thông tin chi ti t CAS 72-63-9
           
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                           Tên s n ph m & nbsp;                                               Methandrostenolone                     
                           S CAS & nbsp;                                               72-63-9                     
                           Hóa ch t & nbsp; Tên                                                                   
                           Công th c phân t & nbsp;                                               C 20 H 28 O 2                     
                           Tr ng l ng phân t & nbsp;                                               300.4351                     
                           i m sôi>                                               436.5 ° C 760 mmHg                     
                           tinh khi t                                               & gt; 99%                     
                           Mô t                                               tr ng ho c t t & nbsp; tinh th màu tr ng B t                     
                           Gói                                               B o m t & nbsp; và & nbsp; a d ng hóa                     
                           Th t & nbsp; S l ng t i thi u                                               10g                     
                           Giá                                               Th ng l ng                     
      
 •     
 •         

               & nbsp; Công th c c u trúc:         

      
 •     
 •         

              Methandrostenolone, Dianabol, CAS 72-63-9         

          

          Methandrostenolone Dianabol Tính ch t Hóa h c         

    Mô t Thông tin v Methandrostenolone (Dianabol / Dbol) CAS 72-63-9:

testosterone , nh ng Dianabol s m c a cho m t làn sóng m i     S d ng ch t steroid ã phát tri n v t quá nh ng gì m i ng i mong i.

     Dianabol i di n cho m t trong nh ng steroid ng hoá duy nh t c phát tri n v i m c ích duy nh t là t ng c ng hi u n ng.     H p ch t này ã c s d ng trong i u tr c li t kê cùng m t lúc, nh ng hi u su t là lý do th c s khi n cho steroid này c cho s d ng.     Thông qua Liên bang Xô vi t n m 1940 và 50, b t u th ng tr các tr n u Olympic, và vi c s d ng testosterone b i nhi u     Các v n ng viên ã l i ph n còn l i c a th gi i t t h u xa phía sau. Trong th i gian này, i Olympic Hoa K Dr. John Ziegler s tìm hi u v     Vi c s d ng ch t steroid c a Hoa K và nhanh chóng s giúp m b o các v n ng viên c a mình kh p v i nhau. N m 1958, v i s tr giúp c a ti n s Ziegler,     Ciba Pharmaceuticals s phát hành các lô u tiên c a Methandrostenolone d i tên th ng m i Dianabol. H p ch t ã c thi t k     Trong m t n l c duy trì các tính ch t anabolic c a testosterone v i ít androgenicity trong m t ph ng pháp nhanh chóng hành ng, m nh m .     D ng nh qua êm steroid là m t thành công l n, t o cho v n ng viên M nhi u l i th khác bi t so v i các i th Xôvi t c a h .

Methandrostenolone, Dianabol, CAS 72-63-9

     Sau khi b t u, Dianabol s nhanh chóng tìm ng vào g n nh m i môn th thao có tính c nh tranh mà b n có th t ng t ng c. Cùng v i ngo i sinh     Testosterone, i u này s sinh ra m t th i i c a hi u su t không gi ng nh th gi i ã t ng nhìn th y. Các steroid c ng s nhanh chóng tr thành m t staple     Trong ngành th hình c nh tranh n i nó v n là m t yêu thích cho n ngày nay. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành, FDA c a Hoa K s b t u      gây s c ép lên Ciba trong n l c y công ty li t kê nh ng l i ích y t th c s c a steroid. FDA s ch p thu n     S d ng nó i u tr ch ng loãng x ng ph n sau mãn kinh c ng nh thi u k m tuy n yên, nh ng sau ó ã c thu h i     Vào u nh ng n m 1980. M t l n n a FDA s gây áp l c cho Ciba bi t thêm thông tin, nh ng vào n m 1983 d i áp l c t ng Ciba s ch m d t     Tab Dianabol. M t vài n m sau, FDA s kéo t t c các nhãn hi u Methandrostenolone kh i k . K t ó Dianabol ã     Không c s n xu t h p pháp Hoa K , nh ng v n c s n xu t trên kh p th gi i.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Clostebol Acetate

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
Hot Tags: potassium bromide, cyclosporin, itraconazole, thu c k t h p, selegiline, desmopressin, ursodiol, enrofloxacin, tylosin, amitraz, dianabol, methandienone, hormon tình d c, steroid, th hình, gi m cân, STEROIDS Công ty TNHH Công ngh sinh h c Thâm Quy n OK là m t Methandrostenolone chuyên nghi p / Dianabol / Methandienone / Dbol, CAS 72-63-9 nhà s n xu t và nhà cung c p v i nhà máy, chào m ng mua methandrostenolone, thu c viên methandienone, Dianabol methandienone s n ph m t chúng tôi Methandrostenolone (Dianabol / Dbol) CAS 72-63-9     Mô t Thông tin v Methandrostenolone (Dianabol / Dbol) CAS 72-63-9: testosterone , nh ng Dianabol s m c a cho m t làn sóng m i     S d ng ch t steroid ã phát tri n v t quá nh ng gì m i ng i mong i.      Dianabol i di n cho m t trong nh ng steroid ng hoá duy nh t c phát tri n v i m c ích duy nh t là t ng c ng hi u n ng.     H p ch t này ã c s d ng trong i u tr c li t kê cùng m t lúc, nh ng hi u su t là lý do th c s khi n cho steroid này c cho s d ng.     Thông qua Liên bang Xô vi t n m 1940 và 50, b t u th ng tr các tr n u Olympic, và vi c s d ng testosterone b i nhi u     Các v n ng viên ã l i ph n còn l i c a th gi i t t h u xa phía sau. Trong th i gian này, i Olympic Hoa K Dr. John Ziegler s tìm hi u v     Vi c s d ng ch t steroid c a Hoa K và nhanh chóng s giúp m b o các v n ng viên c a mình kh p v i nhau. N m 1958, v i s tr giúp c a ti n s Ziegler,     Ciba Pharmaceuticals s phát hành các lô u tiên c a Methandrostenolone d i tên th ng m i Dianabol. H p ch t ã c thi t k     Trong m t n l c duy trì các tính ch t anabolic c a testosterone v i ít androgenicity trong m t ph
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Phố Tần, Shatin, Hồng Kông Thâm Quyến: 8F, Tòa nhà Fuxuan, Số 46, Phố Đông Heping, Quận Long Hoa, Thâm Quyến, Trung Quốc Trung Quốc
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Share: